رضا دادرس جوان - رئیس هیئت مدیره
فرشید دادرس جوان - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
فرشید دادرس جوان - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
شیوا رنجبریان - قائم مقام مدیر عامل و مدیر نرم افزار
علی همتی - سرپرست مالی
شكرخان الیفی - تحصیلدار
مریم روستایی - کارشناس مالی و پیمان
زهرا نوین راد - سرپرست و کارشناس ارشد بازاریابی
نیما زرین پنجه - مدیر تحقیق و توسعه
محمد زینلی - كارشناس تحقیق و توسعه
میثم پوربدخشان - كارشناس ارشد تولید نرم افزار
ایمان قاسمی - کارشناس ارشد نرم افزار
محمد محمدی - كارشناس تولید نرم افزار
امیر مسعود كسائیان - كارشناس تولید نرم افزار
مریم ابراهیمی حصاری - کارشناس طراحی و گرافیک
بهناز حسینی - کارشناس ارشد RS
آزاده یزدانی - سرپرست واحد اطلاعات جغرافیایی
غزال ترابی - كارشناس ارشد اطلاعات جغرافیایی
فرزانه دادرس جوان - كارشناس ارشد اطلاعات جغرافیایی
مجتبی نادری نژاد - سرپرست واحد شبکه و سخت افزار
سعید حق وردیلو - کارشناس شبکه و سخت افزار
حمیدرضا پروین - كارشناس شبکه سخت افزار
مرتضی نجاتی - کارشناس نقشه برداری و برداشت میدانی
هادی ربانی - کارشناس نقشه برداری و برداشت میدانی
رخساره روستایی - کارشناس اطلاعات
بهاره نجف نوه سی - کارشناس فناوری اطلاعات