رضا دادرس جوان - رئیس هیئت مدیره
فرشید دادرس جوان - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
فرشید دادرس جوان - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
شیوا رنجبریان - قائم مقام مدیر عامل و مدیر نرم افزار
بهاره نجف نوه سی - مسئول دفتر
علی همتی - سرپرست مالی
زهرا آركیان - کارشناس مالی و پیمان
شكرخان الیفی - تحصیلدار
زهرا نوین راد - سرپرست و کارشناس ارشد بازاریابی
زهرا عزیز آبادی فراهانی - کارشناس بازاریابی
نیما زرین پنجه - مدیر تحقیق و توسعه
محمد زینلی - كارشناس تحقیق و توسعه
معصومه كریمی - سرپرست و كارشناس تولید نرم افزار
محمدحسن احمدی - كارشناس تولید نرم افزار
اصغر امینی - کارشناس تولید نرم افزار
میثم پوربدخشان - كارشناس تولید نرم افزار
ایمان قاسمی - کارشناس ارشد نرم افزار
مریم ابراهیمی حصاری - کارشناس طراحی و گرافیک
زینب زرگری - سرپرست واحد GIS
بهناز حسینی - کارشناس ارشد RS
فاطمه پورتیموری - کارشناس اطلاعات جغرافیایی
محمد محمدی - كارشناس ارشد اطلاعات جغرافیایی
مجتبی نادری نژاد - سرپرست واحد شبکه و سخت افزار
سعید حق وردیلو - کارشناس شبکه و سخت افزار
حمیدرضا پروین - كارشناس شبکه سخت افزار
مرتضی نجاتی - کارشناس نقشه برداری و برداشت میدانی
هادی ربانی - کارشناس نقشه برداری و برداشت میدانی
رخساره روستایی - کارشناس اطلاعات