شرکت مهندسین نیکا رایان پویا با شرکت های زیر دارای تفاهم نامه همکاری است


شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز


شرکت مهندسین مشاور پهنه نگار