شرکت مهندسین نیکا رایان پویا با شرکت های زیر دارای تفاهم نامه همکاری است

  • شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز
  • شرکت مهندسین مشاور پهنه نگار