شرکت مهندسین نیکا رایان پویا با شرکت های زیر دارای تفاهم نامه همکاری است


شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز
www.masgie.com

شرکت مهندسین مشاور پهنه نگار
www.geopnt.com