Hardware

سخت افزار بخشی از کامپیوتر است که می توان آن را با چکش خرد کرد و نرم افزار بخشی است که تنها می توان به آن ناسزا گفت.

آن بخش از فناوری اطلاعات که قابل لمس و رویت است سخت افزار می باشد. سخت افزار بخش اصلی فناوری اطلاعات است زیرا که بدون وجود بستر های سخت افزاری، اسـتفاده از فناوری های نرم افزاری بی معنی و غیرممکن خواهد بود. سخت افزار شامل انواع رایانه های شخصی و تجاری، تجهیزات شبکه ای و ابزار های تجارت الکترونیک می باشد.

دایره فعالـیـت های این بخـش تنها به تهـیه سیستم های رایانه ای منحصر نمی شـود، بلکه راه اندازی انواع شبکه های محلی یا گسترده، نصب و راه اندازی تجـهیزات تجارت الکـترونیـک، طـراحی و ساخت سخت افزار های خاص و انجام انواع تعمیرات سخت افزاری و پشتیبانی از جمله فعالیت های مهم در حیطه سخت افزار می باشد.